Všeobecné obchodné podmienky služby smsgate.sk

Tieto všeobecné obchodne podmienky  (ďalej len „Podmienky“ alebo „Zmluva“) predstavujú záväznú dohodu medzi SMSGATE.sk ( Ďalej len „služba/služby“ ) a Vami.  Je dôležité, aby ste pochopili svoje povinnosti a obmedzenia služieb, ktoré sa rozhodnete používať. Naše služby sú rôznorodé a v dôsledku toho môžu platiť dodatočné podmienky špecifické pre službu. V takom prípade sa tieto špecifické podmienky služby stanú súčasťou našej zmluvy. Prosím, používajte naše služby zodpovedne. Používaním našej webovej stránky alebo ktorejkoľvek z našich služieb súhlasíte s našimi podmienkami. Berte na vedomie, že tieto Podmienky sa z času na čas menia. Mali by ste ich pravidelne kontrolovať.

1.Registracia pre využívanie služby

1.1. Chcete používať službu SMSGATE.sk ( čo znamená služby zasielania správ, ako sú poskytované v rámci týchto Podmienok; ďalej len „Služba“ alebo „Služba zadarmo“, spoločne „Služby“) ako platiaci zákazník („Zákazník“) a/alebo bezplatnú  Službu ako neplatiaci zákazník („Neplatiaci zákazník“).

1.2. Prihlásením sa do služby prostredníctvom nášho online registračného formulára začnete využívať naše služby ako Neplatiaci zákazník v testovacej prevádzke s nami prideleným testovacích kreditom, pokiaľ sa podľa vlastného uváženia nerozhodnete stať platiacim zákazníkom zakúpením kreditu.

1.3. SMSGATE.sk je služba prevádzkovaná spoločnosťou NET TRADE SERVICES, s.r.o. ,so sídlom Južná trieda 8, 04001 Kosice ,registrovanou  v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 13508/V , ICO:36216461, IC DPH: SK2020049075 (ďalej len SMSGATE.sk; „My“; Náš“; „ nás“).

1.4. Chcete používať Služby a My sme ochotní vám Služby sprístupniť v súlade s týmito Podmienkami a v súlade s nimi.

1.5. Služby sa poskytujú iba spoločnostiach s právnou subjektivitou, alebo fyzickým osobám podnikateľom.

2. Akceptácia podmienok, konanie v mene spoločnosti

2.1. Súhlasom s týmito Podmienkami uzatvárate záväznú zmluvu. Ak prijmete tieto Podmienky používania našej služby v mene svojho zamestnávateľa alebo inej osoby, potvrdzujete, že máte súhlas svojho zamestnávateľa alebo tejto osoby konať v ich mene.

2.2. TIETO PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKY ZÁZNAMY TÝKAJÚCE SA VŠETKÝCH TRANSAKCIÍ, KTORÉ UZAVRETE NA WEBOVEJ STRÁNKE SMSGATE.sk, VRÁTANE OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ, ZÁSAD, ZMLUV A APLIKÁCIÍ. Aby ste mohli pristupovať k svojim elektronickým záznamom a uchovávať ich, budete musieť mať určitý hardvér a softvér, za ktoré zodpovedáte výlučne vy.

2.3. Nie ste oprávnení prijať tieto Podmienky alebo používať Naše služby, ak nie ste splnomocnený na uzavretie záväznej zmluvy s nami alebo ak vám používanie našich služieb bráni zákon.

3. Obdobie platnosti a ukončenie

3.1.  Ak sa s vaším manažérom účtu nedohodnete inak a s výhradou skoršieho ukončenia v súlade s týmito Podmienkami, Obdobie je na začiatku minimálne 12 mesiacov (ďalej len „Počiatočné obdobie“). Počiatočné obdobie sa začne od dátumu začatia (deň, keď začnete používať Službu alebo Bezplatnú službu) a skončí  dátumom ukončenia (deň zodpovedajúci dátumu v mesiaci, v ktorom uplynie počiatočné obdobie služby).

3.2. Po uplynutí Počiatočného obdobia bude Zmluva automaticky pokračovať, pokiaľ a kým niektorá zo strán neoznámi ostatných 30 dní vopred alebo kým Vy alebo My inak neukončíte Zmluvu v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami.

3.3.  Ak kedykoľvek budete chcieť ukončiť zmluvu, môžete nám zaslať písomné oznámenie v tomto úmysle najneskôr 7 pracovných dní pred koncom plánovaného ukončenia zmluvy.

3.4. Žiadna platba vopred zákazníckych poplatkov, ktoré ste nám zaplatili, nebude pripísaná ani vrátená („žiadna refundácia , iba výmena”). To nebráni tomu, aby sa vrátenie platby vykonalo v súlade s platnými zákonmi na ochranu zákazníka.

3.5.   Každá zmluvná strana môže tiež ukončiť túto zmluvu s okamžitou platnosťou oznámením druhej zmluvnej strane, ak:

3.5.1 Druhá strana sa stane platobne neschopnou, urobí akékoľvek opatrenia so svojimi veriteľmi alebo v ich prospech, vstúpi do povinnej alebo dobrovoľnej likvidácie, nad jej aktívami bude ustanovený správca konkurznej podstaty, správca konkurznej podstaty, likvidátor alebo iný podobný úradník, podlieha administratíve alebo podobnému príkazu alebo prestane obchodovať;

3.5.2. Druhá zmluvná strana sa dopustí podstatného porušenia Zmluvy a neodstráni porušenie (ak je možné takéto porušenie napraviť) do 14 dní od písomného upozornenia od zmluvnej strany, ktorá neporušuje zmluvu a vyžaduje nápravu; alebo

3.5.3 Akákoľvek licencia potrebná na to, aby sme mohli prevádzkovať Služby, je odvolaná, ukončená alebo upravená, alebo v prípade uloženia nových licenčných požiadaviek, príslušná licencia:

3.5.3.i  nie je nám udelené; alebo

3.5.3.ii Je nám udelená, ale takým spôsobom, aby nám zabránila pokračovať v sprístupňovaní Služieb alebo aby nám Prevádzkovateľ siete umožnil sprístupniť Služby.

3.6. Zmluvu môžeme vypovedať okamžite po upozornení v prípade, že sa implementuje alebo upraví akákoľvek príslušná legislatíva alebo nariadenie s tým účinkom, že už nie je komerčne životaschopné alebo možné, aby sme sprístupnili Služby.

3.7. Ak používate bezplatnú službu podľa tejto zmluvy, beriete na vedomie, že si vyhradzujeme právo podľa vlastného uváženia vám dočasne prestať poskytovať bezplatnú službu

4. Služba a bezplatná služba

4.1. Služba umožňuje platiacemu zákazníkovi využívať naše služby zasielania správ.

4.2. Akákoľvek zaslanie správ, alebo akcia sa v týchto podmienkach označuje ako „spoplatnená udalosť“.

4.3. Bezplatná služba umožní neplatiacim zákazníkom otestovať jeden alebo viacero prvkov Služby alebo akúkoľvek inú službu, ktorú vám sprístupníme bezplatne podľa nášho absolútneho uváženia.

4.4. K niektorým alebo všetkým prvkom Služby je možné pristupovať prostredníctvom webovej aplikácie, e-mailovej brány, softvérového nástroja a/alebo webovej služby, ktorá je podrobnejšie opísaná na našej webovej stránke www.smsgate.sk

5. Poplatky a platby

5.1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na platiacich zákazníkov.

5.2. Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky ktoré nám máme zaplatiť v súvislosti so sprístupnením Služby a za váš prístup k Službe a jej používanie (ďalej len „Poplatky pre zákazníkov“) spôsobom platby vopred ( Pre-paid )  a v súlade s podmienkami ktoré sú tu uvedené.

5.3. Súhlasíte s tým, že si vopred zakúpite kredity za spoplatnené udalosti. Každá Spoplatnená udalosť ktorú vykonáte pomocou Služby, preto zníži hodnotu kreditov pre Spoplatnené udalosti ktorú máte k dispozícii o 1 zodpovedajúci jednotkový poplatok (v zmysle platného cenníka uvedeného na adrese www.smsgate.sk/cennik , alebo podľa dohody s vašim manažérom účtu).

5.4. Akékoľvek kredity za spoplatnené udalosti ktoré si zakúpite, sú platné len na obdobie, na ktoré boli pridelené. Akékoľvek čerpanie spoplatnených udalosti presahujúce váš aktuálny kredit nebude možné, naďalej však budete môcť kedykoľvek zakúpiť nové kredity pre spoplatnené udalosti a predĺžiť tak platnosť kreditu na ďalšie obdobie.

5.5. Budete výhradne zodpovední za aktuálny zostatok vášho kreditu, budete plánovať primerané dopĺňanie kreditu pre spoplatnené udalosti a kontrolovať si zostávajúci kredit pre spoplatnené udalosti na adrese https://portal.smsgate.sk, aby ste sa uistili že máte dostatok kreditov na spoplatnené udalosti. My nenesieme žiadnu zodpovednosť v prípade, že nemáte dostatok kreditov na spoplatnenú udalosť a/alebo ste prekročili svoje pridelené kredity pre spoplatnené udalosti pre akékoľvek obdobie.

5.6. Aby sa predišlo pochybnostiam, za každú Vami uskutočnenú spoplatnenú udalosť bude účtovaný poplatok bez ohľadu na to, či bude úspešne doručená.

5.7. Ak nezaplatíte žiadne Zákaznícke poplatky v súlade s platným cenníkom počas obdobia platnosti Zmluvy, vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia pozastaviť váš prístup k Službe a/alebo prestať povoľovať uskutočnenie akejkoľvek spoplatnenej udalosti ( „Neaktívny účet“ ), kým obdržíme ďalšiu platbu pre navýšenie kreditu.

5.8. Ste zodpovedný za zaplatenie všetkých bankových a finančných poplatkov. Uistite sa, že suma prijatá na Náš bankový účet po odpočítaní zodpovedá celej sume, ktorú nám dlhujete.

5.9. Nebudete môcť dostať žiadnu náhradu za uskutočnenú platbu („žiadna refundácia, iba výmena za kredit“). To nebráni tomu, aby sa vrátenie platby vykonalo v súlade s platnými zákonmi na ochranu zákazníka

6. Správa vášho účtu

6.1. Po ukončení bezplatnej služby ( Testovacej prevádzky ) budete mať možnosť požiadať o úplnú službu, ktorá vám umožní stať sa platiacim zákazníkom. To máte umožnené urobiť samostatne doplnením kreditu o minimálnu čiastku podľa platného cenníka Služby.

6.2. Vybraní členovia nášho špecializovaného tímu účtovných manažérov vám budú pridelení, keď začnete používať Službu podľa týchto Podmienok.

6.3. Podmienky Služby môžu byť spresnené samostatnou zmluvou v písomnej forme. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami  v samostatne uzavretej zmluve a ustanoveniami v týchto všeobecných podmienkach majú prednosť tieto podmienky.

7. Účet, heslá a bezpečnosť

7.1. Aby sme mohli poskytovať naše služby, môžeme požadovať pri registrácii určité informácie. Musíte sa uistiť, že informácie sú úplné a presné. Ak poskytnete informácie, ktoré nie sú úplné a presné,  môžeme pozastaviť alebo ukončiť akúkoľvek službu. Zaručujete, že všetky informácie ktoré nám poskytnete sú úplné a presné. Musíte nás okamžite informovať, ak sa niektoré z vašich údajov zmenia.

7.2. Musíte uchovávať vaše používateľské meno, zákaznícke ID a heslo v tajnosti;

7.3. Nesmiete obchádzať ani sa pokúšať obchádzať Naše systémy overovania používateľov;

7.4. Musíte nás okamžite informovať, ak dôjde k neoprávnenému použitiu vášho účtu alebo akémukoľvek inému narušeniu bezpečnosti;

7.5. Ste plne zodpovední za všetky platby a akékoľvek aktivity, ktoré sa vyskytnú na vašom účte;

7.6. Ste zodpovední za akúkoľvek škodu, stratu alebo náklady, ktoré nám alebo akejkoľvek tretej strane môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek vášho konania alebo akéhokoľvek konania tretej strany s použitím vášho hesla, názvu účtu alebo informácií o účte; a

7.7. Musíte nás odškodniť za akýkoľvek nárok z akéhokoľvek použitia vášho hesla, názvu účtu alebo informácií o účte treťou stranou alebo v dôsledku vášho porušenia tejto časti

8. Dostupnosť a prerušenie služby

8.1. Služby vám sprístupníme ako zákazníkovi a/alebo neplatiacemu zákazníkovi s použitím primeranej zručnosti a starostlivosti. Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že dostupnosť Služieb, vaša schopnosť pristupovať k Službám a/alebo ich používať a vykonávanie akejkoľvek spoplatnenej udalosti môže závisieť od faktorov, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly, vrátane (okrem iného):

8.1.2. Faktory ovplyvňujúce prevádzku Služieb a/alebo brániace úspešnému vykonaniu Spoplatnenej udalosti, ako sú napríklad geografické alebo topografické nedostatky v sieti ktoréhokoľvek operátora telekomunikačnej siete (ďalej len „operátor siete“), kapacita siete, fyzická prekážky alebo atmosférické podmienky; alebo

8.1.3. Faktory, ktoré koncovým používateľom bránia v prijímaní spoplatnených udalostí, ako sú napríklad zmluvné podmienky poskytovateľa služieb koncového používateľa.

8.2. Preto nemôžeme zaručiť:

8.2.1. že Služby vám budú dostupné kedykoľvek alebo bez porúch alebo prerušení;

8.2.2. Prijatie akejkoľvek spoplatnenej udalosti odoslanej prostredníctvom Služieb akýmkoľvek  zamýšľaným príjemcom.

8.3. Nebudeme žiadnym spôsobom zodpovední za akékoľvek zlyhanie pri sprístupnení Služieb pre vás v rozsahu, v akom takéto zlyhanie vyplýva z technického alebo iného zlyhania na strane ktoréhokoľvek prevádzkovateľa siete alebo akejkoľvek inej udalosti, ktorá je mimo našej primeranej kontroly . Všetky služby poskytujeme „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“, a týmto nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, či už výslovne alebo implicitne, že akékoľvek Služby sú bez chýb alebo prerušení, sú vždy dostupné, vhodné na akýkoľvek účel, bezpečné alebo neporušujú žiadne práva tretích strán.

8.4. Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek pozmeniť alebo vylepšiť Služby, ktoré vám poskytujeme, za predpokladu, že takáto zmena podstatne neovplyvní povahu Služieb ani neznižuje funkčnosť Služieb.

8.5. Z času na čas môže byť potrebné, aby sme pozastavili služby, ktoré vám poskytujeme na bežnú alebo núdzovú údržbu a/alebo opravy, a pokiaľ to bude primerane možné, poskytneme vám primeranú lehotu pred takýmto pozastavením.

8.6. Na základe vlastného uváženia môžeme kedykoľvek pozastaviť váš prístup k Službám a/alebo prestať umožňovať vykonávanie akýchkoľvek spoplatnených udalostí. Sme oprávnení ukončiť tieto Podmienky z akéhokoľvek dôvodu, v takom prípade vám dáme príslušné oznámenie hneď, ako to bude primerane možné.

9. Podpora služby

Pokiaľ sa písomne nedohodneme inak, poskytneme vám technickú podporu online v súvislosti so Službou a/alebo Bezplatnou službou, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na nasledujúcej e-mailovej adrese: support@smsgate.sk

10. Dôvernosť a ochrana údajov

10.1. Vždy budete zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v dôsledku používania našich služieb, s výnimkou informácií, ktoré sú už verejne dostupné alebo informácií, ktoré ste povinní zverejniť podľa zákona, ktoré požaduje ktorýkoľvek Regulátor alebo ktoré primerane vyžadujú vaši odborní poradcovia pri výkone ich služieb.

10.2. Každá strana bude dodržiavať všetky príslušné predpisy o zhromažďovaní údajov pri spracúvaní akýchkoľvek osobných údajov vrátane mobilných telefónnych čísel vášho koncového používateľa, ktorému budú zasielané Spoplatnené udalosti v dôsledku sprístupnenia Služieb (takéto osobné údaje tu spoločne označované ako „Údaje koncového používateľa“) na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Pozrite si naše úplné zásady ochrany osobných údajov uvedené na našej webovej stránke www.smsgate.sk/gdpr

10.3. S vašimi údajmi koncového používateľa budeme zaobchádzať ako s dôvernými a nezverejníme ich žiadnej tretej strane ani nepoužijeme ani nekopírujeme žiadnu ich časť s výnimkou sprístupnenia Služieb a poskytovania akejkoľvek požadovanej technickej podpory. Bez vášho osobitného povolenia nebudeme ďalej používať vaše údaje koncového používateľa.

11. Marketing

Každá strana môže bez predchádzajúceho súhlasu použiť meno a vizuálnu identitu druhej strany na propagačné a marketingové účely. Ak by to bolo pre ktorúkoľvek stranu neprijateľné, odvolanie súhlasu musí byť oznámené písomne. Bez obmedzenia vyššie uvedeného žiadna zo strán nesmie v súvislosti s touto dohodou vydať tlačovú správu ani príspevok na blogu bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

12. Pravidlá používania

12.1. Zaručujete, že nebudete:

12.1.1 Používať Služby alebo povolíte používanie Služieb pre odosielanie spoplatnených udalostí akémukoľvek koncovému používateľovi na marketingové účely bez výslovnej žiadosti tohto koncového používateľa, alebo predchádzajúceho súhlasu s ich prijímaním. Ak posielate akékoľvek spoplatnené udalosti na komerčné účely ktorémukoľvek z vašich koncových používateľov, musíte dodržiavať telefónne marketingové praktiky v jurisdikcii koncových používateľov, vrátane, nie však výlučne, získania predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu od týchto koncových používateľov a dať všetkým koncovým používateľom právo odhlásiť sa z prijímania akýchkoľvek ďalších Vami zaslaných spoplatnených udalostí na komerčné účely (a Vy budete bezodkladne spracovávať akékoľvek rozhodnutie koncového používateľa odhlásiť sa);

12.1.2. Používať Služby alebo povoliť používanie Služieb na sprostredkovanie spoplatnených udalostí akémukoľvek koncovému používateľovi s frekvenciou a počtom, ktoré sú podľa nášho rozumného názoru nadmerné;

12.1.3. používať Služby alebo povoliť ich používanie na akýkoľvek nevhodný, podvodný, nemorálny alebo nezákonný účel;

12.1.4. Používať Služby alebo povoliť používanie Služieb na prenos akéhokoľvek materiálu, ktorý má hanlivý, urážlivý, urážlivý, obscénny alebo hrozivý charakter alebo charakter;

12.1.5. používať Služby alebo povoliť používanie Služieb spôsobom, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné vlastnícke práva akejkoľvek tretej strany; alebo

12.1.6. Používať Služby alebo povoliť používanie Služieb spôsobom, ktorý môže zraniť alebo poškodiť akúkoľvek osobu alebo majetok alebo spôsobiť zníženie kvality Služieb.

12.2. Počas trvania zmluvy budete vždy:

12.2.1. Posielajte iba spoplatnené udalosti, ktoré sú v súlade so všetkými platnými zákonmi, nariadeniami a kódexmi a neobsahujú nič, čo by mohlo spôsobiť urážku vzhľadom na všeobecne prevládajúce štandardy slušnosti;

12.2.2. dodržiavať všetky primerané pokyny a pokyny, ktoré z času na čas môžeme vydať v súvislosti so službami;

12.2.3. Vždy dodržiavať a dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a kódexy a všetky pokyny, odporúčania a rozhodnutia akéhokoľvek Regulátora; a

12.2.4. Nekonať žiadnym spôsobom, ktorý by nás, Službu, Bezplatnú službu alebo akéhokoľvek prevádzkovateľa siete mohol znehodnotiť, a po celý čas dodržiavať našu Anti-Spamovú politiku https://www.smsgate.sk/antispam-policy

12.3. Na požiadanie nám alebo akémukoľvek prevádzkovateľovi siete alebo regulátorovi poskytnete akékoľvek informácie týkajúce sa vášho používania Služieb, ktoré žiadajúca strana odôvodnene požaduje. Zodpovedáte za to, že všetky informácie týkajúce sa vašich koncových používateľov vrátane (okrem iného) vašich údajov koncových používateľov sú presné a úplné.

12.4. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu neuvediete ani nenaznačíte žiadne naše schválenie akejkoľvek konkrétnej spoplatnenej udalosti, ktorú odošlete pomocou Služieb, alebo sa na nás akýmkoľvek spôsobom odvoláte.

12.5. Na základe vlastného uváženia môžeme prestať sprostredkovávať akúkoľvek spoplatnenú udalosť a vy okamžite prestanete na našu žiadosť prenášať.

12.6. Zaručujete, že ste výhradným vlastníkom alebo poskytovateľom licencie na všetky práva týkajúce sa vašich údajov koncového používateľa, alebo ste získali všetky potrebné práva, licencie a súhlasy od všetkých relevantných tretích strán, aby ste vám, nám a našim subdodávateľom umožnili používať Údaje koncového používateľa na účely tejto zmluvy.

13. Duševné vlastníctvo

13.1. Všetok obsah, ochranné známky a údaje na našej webovej stránke vrátane softvéru, databáz, textu, grafiky, ikon, hypertextových odkazov, súkromných informácií a dizajnov sú našim vlastníctvom alebo licenciou a ako také sú chránené. V súlade s právami, ktoré vám tieto Podmienky poskytujú, sú všetky ostatné práva duševného vlastníctva na tejto webovej lokalite výslovne vyhradené.

13.2. Môžeme vám udeliť individuálnu, osobnú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu (ďalej len „Licencia“) na používanie nášho proprietárneho softvéru alebo aplikačnej služby len vo forme objektového kódu a iba v súlade s príslušnými podmienkami špecifickými pre službu a inú dokumentáciu, ak existuje, a len v spojení s príslušnými službami. Nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať ani sa inak pokúšať vytvoriť zdrojový kód alebo základné myšlienky alebo algoritmy nášho softvéru; upravovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela založené na softvéri alebo aplikácii; kopírovať, prenajímať, prenajímať, distribuovať, prideľovať alebo inak prevádzať práva na softvér alebo aplikáciu; alebo odstráňte akékoľvek vlastnícke upozornenia alebo štítky v súvislosti s našimi službami. Ponechávame si vlastníctvo všetkých vlastných aplikácií, softvéru, duševného vlastníctva a akýchkoľvek ich častí alebo kópií a všetkých práv k nim. Upozorníte nás na akékoľvek podozrenie z porušenia nášho duševného vlastníctva, o ktorom sa dozviete, a podniknete všetky primerané kroky, ktoré môžeme nariadiť v súvislosti s týmto podozrením z porušenia, ak sa to priamo a konkrétne týka služieb, ktoré vám poskytujeme.

13.3. Tieto licencie sa ukončia, keď sa skončí naša zmluva s vami a vy musíte zničiť a prestať používať všetok náš softvér a aplikácie, ktoré vlastníte. Softvér je poskytovaný a aplikácie sú ponúkané „tak, ako sú“ a podliehajú zrieknutiu sa servisnej záruky a obmedzeniam zodpovednosti, ktoré sa nachádzajú inde v týchto podmienkach. Je vašou zodpovednosťou otestovať služby pred uzavretím tejto zmluvy

13:4. Obsah z našej webovej stránky sa nesmie používať ani využívať na žiadne komerčné a nesúkromné ​​účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

14. Vyššia moc

Žiadna zo zmluvných strán nebude zodpovedná za akékoľvek oneskorenie pri plnení alebo akékoľvek zlyhanie pri plnení ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, ktoré je spôsobené akoukoľvek udalosťou, ktorá je mimo jej primeranej kontroly, vrátane, ale nie výlučne, zlyhania, poruchy alebo nedostupnosť nevyhnutných telekomunikačných, dátových komunikačných a/alebo počítačových služieb, poruchy alebo výpadky napájania, konanie alebo opomenutie tretích strán (vrátane, ale nie výlučne, prevádzkovateľov sietí), aktov vlády alebo regulačných orgánov alebo preťaženie telekomunikačnej siete.

15. Prevod práv

Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi, neprevedie ani nezadá subdodávateľovi, či už ako celok alebo čiastočne, žiadne zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany (nesmie byť bezdôvodne zadržiavaný alebo zdržovaný), za predpokladu, že budeme oprávnení bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu postúpiť, previesť alebo uzavrieť subdodávateľské zmluvy úplne alebo čiastočne akýchkoľvek svojich práv alebo povinností vyplývajúcich zo zmluvy na akúkoľvek pridruženú spoločnosť.

16.Oddeliteľnosť

Ak sa akákoľvek podmienka alebo iné ustanovenie tejto zmluvy určí ako neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné žiadnym pravidlom, zákonom alebo verejnou politikou, všetky ostatné podmienky a ustanovenia tejto zmluvy zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

17. Rozhodné právo a riešenie sporov

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej  republiky a zmluvné strany sa podrobia nevýhradnej jurisdikcii súdov na Slovenskej republiky na účely vymáhania akéhokoľvek nároku vyplývajúceho z tejto zmluvy.