1. Home
 2. Docs
 3. SMS API popis
 4. 2. XML
 5. 2.3 Funkcia send_message

2.3 Funkcia send_message

Funkcia slúži na odoslanie sms správy. Príkaz:

https://api.smsgate.sk/xml/send_message?data=<XML>

XML s použitím tokenu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request>
  <token>XXXXXXXXXX</token>
  <to>XXXXXXXXXX</to>
  <text>XXXXXXXXXX</xxxx>
</request>

XML s použitím session ID:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<request>
  <session_id>XXXXXXXXXX</session_id>
  <to>XXXXXXXXXX</to>
  <text>XXXXXXXXXX</xxxx>
</request>
ParameterTypPopis
token || session_idstringAPI token alebo session_id vrátené pomocou metódy auth. (Povinné)
tostringČíslo adresáta správy, Max. podpora 100 MSISDN oddelených čiarkou pre SMS s viacerými príjemcami. (Povinné)
textstringText SMS správy s podporou diakritiky (Povinné)
fromstringČíslo odosielateľa SMS správy. Ak nebude definovaný, správa sa odošle z čísla, ktoré je priradené k účtu.
Použitie špeciálnych parametrov: {{random}} – odošle správu s náhodným číslom odosielateľa zo zoznamu povolených textových identifikátorov
{{unique}} – odošle správu s unikátnym číslom odosielateľa zo zoznamu povolených textových identifikátorov. V prípade, že na dané číslo boli už odoslané správy zo všetkých textových identifikátorov, začína sa proces od začiatku nastavením čísla odosielateľa, z ktorého bola odoslaná najstaršia správa.
callbackbooltrue – bude volať v používateľských nastaveniach definovanú url pre callback na poslanie delivery statusu SMS správy cez rozhranie, prostredníctvom ktorého bola správa odoslaná – (Predvolená hodnota)
false – nebude volať v používateľských nastaveniach definovanú url pre callback

Akákoľvek zadaná hodnota okrem false, 0, „0“ alebo „“ bude považovaná za true
delivery_timestring [timestamp]Oneskorenie s ktorým má byť SMS správa odoslaná. Tvar timestamp, ale oddelený čiarkou (napr: 2014-09-09,10:45:00)
concatintegerHodnota parametra 1,2,3. Umožní rozdeliť text SMS na zadaný počet SMS v prípade že text je dlhší ako je možné štandardne poslať. (Predvolená hodnota – 1)
priorityintegerPriorita zasielania SMS. Možné hodnoty parametra 1 (Nízka), 2 (Štandardná), 3 (Vysoká). (Predvolená hodnota – 2 (Štandardná))
validityintegerČas platnosti SMS. Ak SMS nebude odoslaná do SMSC do tohto časového limitu bude z queue vymazaná. Hodnota je uvádzaná v minútach. Možné hodnoty 1-1440.(Predvolená hodnota – 1440 minút)
unicodebool|integerfalse – pošle ako štandardnú správu GSM 7bit. Ak správa obsahuje diakritiku, tá bude z textu odstránená. . V prípade, že text správy obashuje znaky, ktoré nie je možné prekonvertovať do znakovej sady GSM 7bit, odošle sa správa ako UNICODE.
true – pošle ako unicode[UTF-16]

V prípade, že tento parameter nie je definovaný, aplikácia odošle správu na základe automatickej detekcie kódovania.

Akákoľvek zadaná hodnota okrem false, 0, „0“ alebo „“ bude považovaná za true
typestringstandard – špecifikuje formát posielaného textu (Predvolená hodnota)
flash – špecifikuje SMS ktorá sa zobrazí okamžite po prijatí telefónom
groupIdintegerId kadenčnej skupiny, prostredníctvom ktorej bude SMS správa odoslaná

Odpoveď

V prípade, že správa bola odoslaná úspešne:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response> 
  <result>
    <status>success</status>
    <description></description>
    <code>OK</code>
  </result>
  <messages count="1">
    <message id="100427">
      <status>success</status>
      <code>OK</code>
      <description></description>
    </message>
  </messages>
</response>
                

V prípade chyby (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <result>
    <status>error</status>
    <description>Relácia nebola nájdená alebo expirovala</description>
    <code>SESSION_NOT_FOUND</code
  </result>
</response>
                

V prípade, že požiadavka bola prijatá úspešne, ale niektorú správu nebolo možné odoslať (príklad s konkrétnou chybou):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response> 
  <result>
    <status>success</status>
    <description></description>
    <code>OK</code>
  </result>
  <messages count="2">
    <message id="100427">
      <status>success</status>
      <code>OK</code>
      <description></description>
    </message>
    <message id="100428">
      <status>error</status>
      <code>SYSTEM_ERROR</code>
      <description>Vyskytla sa systémová chyba. Kontaktuje administrátora</description>
    </message>
  </messages>
</response>